Všeobecné obchodní a storno poplatky

Všeobecné obchodní a storno podmínky – Penzion Sherpa

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Penzionu Sherpa (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu –Talung s.r.o.,Linhartice 194,Moravská Třebová,57101 , IČ 27462331 (dále jen provozovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

 1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu
  Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.
  Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.
 2. Práva a povinnosti klientaKlient má právo:
  Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.
  Klient je povinen:
  Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt,respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.
 3. Povinnosti penzionu ke klientovi
  Penzion je povinen:
  Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
  V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.
 4. Ceny služeb a jejich úhrada
  Ceny všech služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny v ceníku.
 5. Potvrzení pobytu
  K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem penzionsherpa@gmail.com  nebo telefonicky na čísle 777 328 240.
 6. Nástup
  Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.
  Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.
 7. Stornovací podmínky
  Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.
  Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele.
  Individuální host:
  Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 48 hodin před předpokládaným začátkem začátkem čerpání služeb (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 2 dny před datem příjezdu) si penzion neúčtuje storno poplatek.Při zrušení rezervace 24 až 48 hodin před předpokládaným začátkem začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 1 den před datem příjezdu) je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50% z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.Při zrušení rezervace 24 hodin a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. mezi 14:00 hodin předcházejícího dne až začátkem rezervovaných služeb) je penzion oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky
 8. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.
  Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 10 až 50% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.
  Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.
  Platbu lze provést v hotovosti, na fakturu (po předchozí dohodě).
  Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 12. 10. 2017. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.